Kapcsolat

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Cím: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
Telefon: +36 94 312 375
E-mail: iskola@keri-szhely.edu.hu
Könyvtár

Könyvtár bemutatkozása

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az intézményben folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtár mind a pedagógusoknak, mind a tanulóknak lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos helyben használatát a tanítás ideje alatt és a tanítási órákon kívül. A csak helyben használható dokumentumok (kézikönyvtár) kivételével állományát kölcsönzi.

Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 8.00-tól 14.30-ig, pénteken 8.00-tól 14.00-ig

Tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a könyvtár használatához szükséges ismeretekről, bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt. Segít a tanároknak és a tanulóknak az iskolai munkához kapcsolódó irodalom kutatásában, esetenként témafigyelést, önálló irodalomkutatást is végez.

Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvtárismertető és a könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, foglalkozások rendszerének kialakításában, előkészítésében és megtartásában. A könyvtárhasználatra nevelés célja, hogy elősegítse a tanulók önálló információszerzési magatartásának kialakulását, hogy minél többet olvassanak a diákok.

Állománya kb. 20 ezer egység, ennek legnagyobb részét a könyvek teszik ki, de a nem hagyományos dokumentumok mennyisége is az igényeknek megfelelő.

Az iskolai könyvtár teljes állományáról betűrendes leíró katalógus épül. 1999 óta a Szirén integrált könyvtári program alapján történik a dokumentumok feltárása.

A tankönyvellátás rendje

Tankönyvtári szabályzat

Könyvtárhasználati szabályzat, könyvtári szolgáltatások


A tankönyvellátás rendje

Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek  az egész tanítási év során  az iskola tanulói számára  hozzáférhetőek legyenek, s ennek megszervezése az iskola feladata.

 1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.
 2. A tankönyvrendelést és  a tankönyvek terjesztését a kinevezett  tankönyvfelelős végzi el.
 3. A tankönyvfelelős feladatai:
  • Januárban  egyezteti a következő tanévben induló osztályokat az igazgatóval. Ezek után összeállítja a tankönyvrendelési táblázatokat .
  • A pedagógus a tankönyvválasztás jogával élve, a hivatalos  tankönyvjegyzék megjelenését követően  kiválasztja az alkalmazandó tankönyveket. Februárban a közoktatási tankönyvjegyzék (www.kir.hu) megjelenésének függvényében  a szakmai munkaközösségek ill. a tantárgyat tanító pedagógusok kitöltik  és aláírásukkal igazolják a következő tanévben alkalmazni kívánt tankönyvek listáját (raktári szám, a tankönyv kiadója, szerzője, címe, ára) A tankönyvválasztást követően  újabb tankönyv megrendelésére már nincs lehetőség. A tankönyv kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat: a munkaközösségek megállapodása értelmében az egy évfolyamon és egy képzési formában tanulók ugyanazt a könyvet használják, ill. a kiválasztott tankönyvcsaládot felmenő rendszerben végig alkalmazzák.
  • A tankönyvfelelős osztályonként ill. szakmacsoportonként listát készít az egyes tantárgyakhoz tartozó tankönyvekről. Az egyéni tanulói tankönyvrendelő lapokat a sokszorosítás után a tankönyvtámogatási igénylőlapokkal együtt az osztályfőnök kiosztja a tanulóknak. Kitöltés után a szülő aláírásával jelzi jóváhagyását  a tankönyrendelésre, ill. benyújthatja igényét  tankönyvtámogatásra.
  • Március 31-ig  az osztályfőnök begyűjti az egyéni tankönyvrendelő lapokat és összesíti a tankönyvtámogatásra jogosultak igénylőlapjait, és átadja  a tankönyvfelelősnek.
  • Április utolsó munkanapjáig a tankönyvfelelős a  tanulói igények és a belépő osztályok becsült létszámának figyelembe vételével a megrendeléseket  és a tankönyvtámogatásra jogosultságot rögzíti a Kello rendszerében.
  • Az iskola a mindenkori tanév rendjében a középiskolába felvettek kiértesítésére meghatározott időig, lehetőség szerint a felvételi értesítésekkel együtt megküldi a felvetteknek  a tankönyvlistát, akik azt postai úton vagy személyesen  juttatják  vissza az iskolába.
  • Az iskola  a belépő új tanulók adatait rögzíti a tankönyvrendelési felületen, majd legkésőbb június végéig ( az alaprendelés határidejéig)  a tankönyvfelelős   rögzíti  a felvett tanulók tanköny- és tankönyvtámogatási igényeit.
  • Az iskola az éves munkatervben meghatározott rend szerint a szakképző osztályokba felvételt nyert tanulók kiértesítésekor  a felvett tanulóknak  megküldi a tankönyvlistát.   
  • A tankönyvfelelős a szakképző osztályokba felvett tanulók beiratkozásakor gyűjti össze a tankönyv – és támogatási igényeket,
  • Június 30-ig a tankönyvfelelős az igények figyelembe vételével rögzíti az új belépők  rendeléseit  ill.  módosítja a tankönyvrendelést.
  • A bármilyen okból később felvettek vagy beiratkozók  pótrendeléssel  ill. évközi rendeléssel juthatnak tankönyveikhez.
  • A Kello kiküldi a fizetős tanulók számára a csekkeket.
  • Augusztus végén   a tankönyvszállítás után a fizetős tanulók a befizetési bizonylat bemutatásával átvehetik a tankönyveiket, az ingyenességre jogosultak pedig a könyvtári bevételezés után tehetik meg ugyanezt a tankönyvtári szabályzatban rögzítettek szerint. Iskolánkban az ingyenességre jogosultak könyvtári kölcsönzéssel juthatnak tankönyveikhez.
  • A tankönyvfelelős szeptember 5-ig elkészíti és rögzíti a pótrendeléseket.
  • Iskolánk az egész tanév során biztosítja – a jogszabályoknak megfelelően – az alkalmazott tankönyv beszerzésének lehetőségét.
 4. Az iskola a  tanulói részére tankönyvtámogatást biztosít.
 5. A tankönyvtámogatás módjai a következők lehetnek:

Normatív kedvezmény illeti meg azt a tanulót, aki

  • tartósan beteg
  • szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása  esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd
  • három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él
  • nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
  • a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül

A felsorolt esetekben a tanulók iskolai könyvtári kölcsönzéssel ingyenesen juthatnak tankönyvhöz. A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, ill. ha az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni, a tanulói jogviszony fennállása alatt. A tanuló ill. a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése alól az iskola igazgatója egyedi elbírálás alapján mentesítheti a tanulót, ill. a kiskorú tanuló szülőjét.

6. Tankönyvtámogatás igénylésének módja:

 • Az osztályfőnökökön keresztül kerül kiosztásra a nem végzős évfolyam tanulói számára az igénylőlap
 • A kitöltött igénylőlapot, a normatív igény esetén a jogosultságot igazoló iratot június 15-ig  kell leadni az osztályfőnököknek, akik továbbítják az igénylést a tankönyvfelelősnek.
 • A leendő 9. évfolyam, valamint a szakképző kezdő évfolyamok tanulói esetében tankönyvtámogatási igénylőlap a beiratkozáskor igényelhető és kitöltendő.
 • Normatív tankönyvtámogatási igény esetén a jogosultságot igazoló iratokat  minden tanuló esetében legkésőbb a tankönyvek átvétele előtt  ill. szeptember 30-ig  kell bemutatni ill. leadni.   Ha az igazolás elmarad, a tanuló  fizetőssé válik.

7. Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában is közzé teszi.

Szombathely, 2016. április 25.                                             

Halvax Károlyné
könyvtáros és tankönyvfelelős


Tankönyvtári szabályzat

1. Jogszabályi rendelkezések az ingyenes tankönyvellátás rendjéről:

 • a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. XXXVII. törvény
 • 23/2004 (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 • Az Oktatási Hivatal teszi közzé a tankönyvek hivatalos jegyzékét, amelyet folyamatosan felülvizsgál és frissít. A Közoktatási Információs Iroda (www.kir.hu)
 • Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszere a http://www.tankonyv.info.hu/ webcímenérhető el.

2. Az ingyenes tankönyvellátási kötelezettség intézményi teljesítésének szabályai

Az ingyenes tankönyvre jogosult diákok az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket kapják meg használatra.  Ezeket a tankönyveket a diákok a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használják.

3. A tankönyvek nyilvántartása

Az iskolai könyvtár külön adatbázisban, „Tankönyvtár" elnevezéssel kezeli az ingyenes tankönyvellátás biztosításához szükséges tankönyveket (jelölésük TK).

4. A kölcsönzés rendje

 • Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok által átvett tankönyvek arra az időtartamra kölcsönözhetők ki, ameddig a tanuló az adott tárgyat tanulja. Amennyiben az ingyenes tankönyvtámogatás révén kapott tankönyvet a tanuló nem használja folyamatosan - a tanév befejezése után, bizonyítványa kézhezvétele előtt - vissza kell juttatnia az iskolai könyvtárba.
 • Az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülő diákok aláírásukkal igazolják a könyvek átvételét, illetve elolvassák és aláírásukkal elfogadják a nyilatkozatot a tankönyvek használatára és visszaadására vonatkozóan.

Ennek szövege:

NYILATKOZAT

Az aláírásommal igazolom, hogy tájékoztatást kaptam az alábbiakról:

 • Az iskolai könyvtárból a 2014/15-ös tanévre kaptam tartós tankönyvi keretből beszerzett könyveket, amit átvettem az iskolai könyvtárban, és az átvételt aláírásommal igazolom.
 • 2015. június 15-ig az iskolai könyvtárnak visszaszolgáltatom az átvett tartós tankönyveket
 • A tankönyvek épségére, tisztaságára vigyázok. Amennyiben megrongálódik vagy elhagyom, akkor azért anyagi felelősséggel tartozom, pótolnom kell más forrásból, végső esetben pedig a vételárat meg kell térítenem.

Keltezés                                                                                Aláírás            osztály

5. Kártérítés

A tanuló a támogatásként kapott ingyenes tankönyvet (tartós tankönyvet, oktatási segédanyagot stb., továbbiakban tankönyv) köteles megőrizni és rendeltetésszerűen használni. Ebből fakadóan elvárható tőle, hogy az általa használt tankönyv legalább négy évig használható állapotban legyen.

Az elhasználódás mértéke ennek megfelelően:

 • az első év végére legfeljebb 25 %-os
 • a második év végére legfeljebb 50 %-os
 • a harmadik év végére legfeljebb 75 %-os
 • a negyedik év végére 100 %-os lehet.

A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola házirendjében meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni.

Módjai:

 • ugyanolyan könyv beszerzése
 • anyagi kártérítés az igazgató írásos határozatára

Abban az esetben, ha az elhasználódás mértéke a megengedettnél indokolatlanul nagyobb, a tanulónak a tankönyv átvételekor érvényes vételárának megfelelő hányadát kell kifizetnie. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kármegtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével kapcsolatban a szülő által benyújtott kérelem elbírálása az igazgató hatásköre.

Nem kell megtéríteni a tankönyv, munkatankönyv stb. rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést

A tankönyvek rongálásából eredő kártérítési összeg tankönyvek és segédkönyvek (kötelező olvasmányok, feladatgyűjtemények, szótárak) beszerzésére fordítható.


Könyvtárhasználati szabályzat, könyvtári szolgáltatások

Az iskolai könyvtár szolgáltatásait az intézmény tanulói, nevelői, adminisztratív és fizikai dolgozói vehetik igénybe annak nyitva tartási idejében. A könyvtári tagsághoz nem elegendő, ha valaki az iskola tanulója, nevelője, vagy dolgozója, a szolgáltatások igénybe vételéhez be is kell iratkozni. A beiratkozás és az alapszolgáltatások igénybevétele díjtalan.

Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:

 • a könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata
 • a könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások
 • tájékoztatás, irodalomkutatás, irodalomjegyzék összeállítása
 • könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • a könyvtár dokumentumainak kölcsönzése
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • részvétel a tankönyvrendelés és ellátás szervezésében a kötelező tankönyvtári feladatokon kívül

A könyvtárhasználó jogai:

A beiratkozott tagok a számukra szükséges dokumentumokat kikölcsönözhetik, előjegyeztethetik, vagy helyben használhatják.

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

 • olvasótermi kézikönyvtári könyvek
 • folyóiratok
 • muzeális dokumentumok
 • audiovizuális és egyéb információhordozók

A csak helyben használható dokumentumokat a nevelők és a tanulók is egy-egy órára kikölcsönözhetik.

A könyvtárhasználó kötelezettségei:

 • A könyvtár látogatója felsőkabátját és táskáit köteles a könyvtár előterébe elhelyezni.
 • A könyvtár látogatója köteles ügyelni a könyvtár rendjére, tisztaságára, a dokumentumok épségére.
 • A könyvtár látogatójának ügyelnie kell arra, hogy magatartásával ne zavarja mások munkáját.

Az olvasói jogviszony létrejötte

Az olvasói jogviszony a beiratkozással jön létre.

Az olvasónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és  személyi igazolványának, vagy útlevelének bemutatásával igazolnia: neve, lakcíme, (állandó és ideiglenes, telefonszám), osztálya.

Az olvasó beiratkozáskor nyilatkozik arról, hogy hozzájárul személyes adatainak és azok változásának nyilvántartásához, valamint elfogadja a könyvtár használatának szabályait.

Az olvasó a személyes adataiban (név, lakcím, személyi igazolvány vagy útlevél száma) bekövetkezett változásokat – a változások egyidejű igazolása mellett – köteles nyolc napon belül személyesen, vagy írásban bejelenteni a könyvtárnak.

A könyvtár a beiratkozott olvasókról a Szirén integrált könyvtári rendszerben vezet nyilvántartást.

A könyvtár szolgáltatási és azok igénybevételének szabályai

Helyben használat: A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók: olvasótermi, kézikönyvtári könyvek, legfrissebb folyóiratok, kéziratok, CD-ROM-ok Az olvasótermi művek – indokolt esetben – egy-egy tanítási órára kölcsönözhetők.

A kölcsönzés

A könyvtárba beiratkozott olvasók az alábbi dokumentumokat kölcsönözhetik: A dokumentumtípusok kölcsönzési ideje szerint: könyvek 3 hét, folyóiratok 3 nap, számítástechnikai folyóiratok CD-, DVD melléklete 1 hét.
Esetenként a könyvtár rövidebb kölcsönzési határidőt is megállapíthat, pl. ha az adott dokumentumra több előjegyzés van.
A könyvtárból könyvet vagy más dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivenni.

A kölcsönzési határidő lejárta előtt az olvasó egy alkalommal kérheti a határidő meghosszabbítását. A kölcsönzési határidő meghosszabbítása csak abban az esetben lehetséges, ha nincs előjegyzés az adott dokumentumra.

Ha az olvasó a kölcsönzési határidőre nem hozza vissza a kivitt dokumentumokat, fel kell szólítani azok visszahozatalára. A nappali tagozatos olvasó köteles legkésőbb a tanévzáró ünnepélyig az általa kikölcsönzött könyvtári dokumentumot visszaszolgáltatni.

Ha az olvasó elveszíti, vagy erősen megrongálja a kölcsönzött dokumentumot, köteles az okozott kárt megtéríteni az alábbiak szerint:
- megvásárolja a dokumentum azonos kiadású példányát,
- a dokumentum másolatát (könyvek esetén bekötve) adja át a könyvtárnak,
- kifizeti a dokumentum gyűjteményi értékét, mely nem lehet kevesebb a másolatkészíttetés és köttetés díjánál.

Az olvasó újabb dokumentumot csak tartozásának rendezése, ill. a kártérítés összegének megfizetése után kölcsönözhet.

Olvasói és kölcsönzési nyilvántartások:
- A beiratkozott olvasókról a számítógépes Szirén integrált könyvtári rendszer nyújt tájékoztatást. Az egy alkalommal kölcsönözhető dokumentumok száma öt, kivételes esetben pl.: versenyre, felvételire, pályázatra való felkészüléskor max. 10 kötetet kölcsönözhetnek a tanulók. Ebbe nem számítanak bele az olvasónál lévő tartós tankönyvek.
- A kölcsönzési idő 3 hét, mely két alkalommal meghosszabbítható, de legkésőbb a tanév végéig vissza kell szolgáltatni a kikölcsönzött dokumentumokat. A könyvtári állományba megtalálható tartós tankönyveket a tanulók kikölcsönözhetik, de tanulmányaik befejezésekor vissza kell szolgáltatniuk a könyvtárnak.
- Amennyiben a tankönyvek megrongálódnak, vagy elvesznek a tanuló köteles az árát kifizetni, vagy helyette a régivel megegyező tankönyvet biztosítani. Ugyanez a szabály vonatkozik az egyéb könyvtári dokumentumok (könyv, videokazetta, CD, DVD) kölcsönzésre is.

Előjegyzés: A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Az előjegyzett mű beérkezéséről az olvasót szóban vagy írásban értesíteni kell.

Könyvtárközi kölcsönzés: Az olvasó részére a gyűjteményben nem található dokumentum más könyvtárból átkérhető, meghozatható.

Amennyiben az átkölcsönző könyvtár az eredeti dokumentum helyett – díjazás felszámításával – másolatot küld, és a másolatra a könyvtár nem tart igényt, a másolatkészítés költségeit áthárítjuk az olvasóra. Az olvasónak meg kell téríteni azokat az egyéb költségeket (pl. postaköltségi) is, amelyeket az átkölcsönző könyvtár felszámít. Ezekről az olvasót a kérés továbbítása előtt tájékoztatni kell.

A hozzánk küldött könyvtárközi kéréseket a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk kielégíteni. Ha a kért mű nincs meg gyűjteményünkben, a kérőlapot 24 órán belül továbbítjuk.

Tájékoztatás, irodalomkutatás: Az olvasó kérésére tájékoztatást adunk:

 • a könyvtár állományáról, szolgáltatásairól,
 • a katalógusok és a számítógépes adatbázisok használatáról,
 • a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól.

Az olvasó kérésére segítséget nyújtunk a kért adatok kigyűjtéséhez, irodalomkutatást, témafigyelést végzünk.

Számítógépes információs szolgáltatások: Információkat szolgáltatunk az interneten elérhető közoktatási és könyvtári adatbázisokból.

Másolatszolgáltatás: A könyvtár gyűjteményében található nyomtatott dokumentumokról térítés ellenében készíthető fénymásolat.

A könyvtár nyitva tartási rendje:

Hétfő 8:00 14:30
Kedd 8:00 14:30
Szerda 8:00 14:30
Csütörtök 8:00 14:30
Péntek 8:00 14:00

A kölcsönzési idő:

Hétfő 8:30 14:00
Kedd 8:30 14:00
Szerda 8:30 14:00
Csütörtök 8:30 14:00
Péntek 8:30 13:30

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium - Magyar